ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4-2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4-2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. kadr

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2019-05-31

Ogłoszono dnia: 2019-05-31 22:04:29 przez Izabella Staszak

Termin składania dokumentów: 2019-06-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: 4-2019

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. staż pracy: co najmniej 3 lata,
 7. praca w jednostce administracji państwowej lub samorządowej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania administracyjnego
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 3. umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 6. obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista,
 7. biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań z zakresu kadr:
2. prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
3. prowadzenie spraw związanych w wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
4. prowadzenie spraw socjalnych pracowników w oparciu o regulamin ZFŚS,
5. prowadzenie archiwum zakładowego,
6. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,
7. prowadzenie spraw ubezpieczeń grupowych pracowników,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Gminy Trzebiechów bez podjazdu i windy,
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno- zimowym – min. + 18oC,
 6. dobry stan techniczny urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dobry stan mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 7. data zatrudnienia od 8 lipca 2019r.
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych - przekracza 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
 1. uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu korespondencyjnego,
 2. życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty lub ich kserokopie poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-12 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. kadr” osobiście lub przesłać pocztą na adres:
 
Urząd Gminy Trzebiechów
 ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2 – sekretariat pokój nr 1 do dnia 12 czerwca 2019r. do godz. 1200
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi, a dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez  zainteresowane osoby po zakończeniu naboru,
 4. merytoryczna ocena kandydatów może zostać przeprowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub wewnętrznego testu sprawdzającego,
 5. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów,
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 351 41 31, 68 351 41 22
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiechów, z siedzibą w Trzebiechowie (66-132), przy ul. Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@trzebiechow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@trzebiechow.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyłonienia w ramach procedury naboru wykorzystane zostaną do zawarcia umowy o pracę oraz przechowywane w aktach osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-31 22:02:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-31 22:04:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-24 20:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony