ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1-2019 GOPS

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pomoc administracyjna ds. realizacji świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

Miejsce pracy: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Data udostępnienia: 2019-02-04

Ogłoszono dnia: 2019-02-04 przez Krzysztof Marcinek

Termin składania dokumentów: 2019-03-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1-2019 GOPS

Zlecający: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe lub średnie.
3. Pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność  za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 
b. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy biurowej (lub na podobnym stanowisku).
2. Znajomość niżej wymienionych przepisów prawa :
 
ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
ustawa o świadczeniach rodzinnych
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3. Umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office
4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność,
5. Zmysł organizacyjny, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Czynności związane z obsługą postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych, w tym m.in.: pomoc w przyjmowaniu i weryfikacji wniosków oraz korekt wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych, wzywanie do uzupełnienia ww. wniosków, zawierających braki formalne, obsługa programu komputerowego TT współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w zakresie dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
2. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych.
3. Pomoc w Przygotowywaniu list wypłat świadczeń wychowawczych.
4. Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami.
5. Przygotowywanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych.
6. Przygotowywanie ogłoszeń, informacji i innych dokumentów dotyczących powierzonych zadań.
7. Wykonywanie zastępstwa na innym stanowisku zgodnie z planem zastępstw.
8. Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją programu Rodzina 500 Plus i zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
1. Praca biurowa w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługą komputera i programów komputerowych.
2. Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami (umiejętność tłumaczenia wymogów przepisów obowiązującego prawa).
3. Umowa o pracę zwarta będzie na okres zastępstwa (pierwsza umowa na czas określony).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat) – NA ZASTĘPSTWO
Rodzaj umowy: umowa o pracę – 40 godzin tygodniowo
Przewidywane termin zatrudnienia: od 1 marca 2019 r. (pierwsza umowa na czas określony)
Miejsce pracy:  Gmina Trzebiechów

V. Wymagane dokumenty:

  1. podpisane CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającej w szczególności informację o stażu pracy w pomocy społecznej,
  2. podpisany list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  5. kopie  dokumentów (świadectw  pracy  lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy,
  6. kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia  na stanowisku pracownika socjalnego,
  8. podpisane oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-31 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2 w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „dotyczy naboru na pomoc administracyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”, w terminie do odwołania.
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl
i na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Krzysztof Marcinek – kierownik ośrodka tel. 68 351 42 63.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , z siedzibą w Trzebiechowie (66-132), przy ul. Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gops@trzebiechow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@trzebiechow.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyłonienia w ramach procedury naboru wykorzystane zostaną do zawarcia umowy o pracę oraz przechowywane w aktach osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Marcinek Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Marcinek Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 22:14:17
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 22:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 13:15:07
Artykuł był wyświetlony: 478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu