ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3-2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3-2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. organizacyjnych

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2018-11-26

Ogłoszono dnia: 2018-11-26 10:02:47 przez Izabella Staszak

Termin składania dokumentów: 2018-12-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: 3-2018

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw ,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) ma nieposzlakowaną opinię,
5) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
staż pracy: minimum 3 lata, mile widziany, co najmniej l rok pracy w administracji
samorządowej.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym i ustawy Kodeks postępowania
admini stracyj nego,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
3) umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
5) obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista,
6) biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie sekretariatu Urzędu, obsługa urządzeń,
2) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójta , organizacja kontaktów z Wójtem,
3) przyjmowanie, wysyłanie korespondencji i przekazywanie jej do dekretacji oraz rozdzielanie na
poszczególne stanowiska,
4) odbieranie elektronicznej poczty urzędowej w tym e-PUAP, przesyłanie poczty na poszczególne
stanowiska,
5) prowadzenie dzienników korespondencji,
6) dokonywanie zakupów materiałów na potrzeby Urzędu, ewidencjonowanie wydanych
środków, prenumerata czasopism,
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy- Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
2) stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) wymiar czasu pracy - praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
4) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
5) wentylacja pomieszczenia- naturalna, ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym ( min.+ 18°C),
6) stanowisko nie jest narażone na wystąpienie uciążliwych warunków pracy,
7) data zatrudnienia od l lutego 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

l ) list motywacyjny z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej ,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oryginały dokumentów potwierdzające wykształcenie , kwalifikacje i przebieg pracy
zawodowej lub ich kserokopie (poświadczone przez kandydata za zgodność z
oryginałem),
5) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach -
potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie kandydata , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie karne,
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-12 12:00:00
b. Sposób:
oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z napisem
„Konkurs na stanowisko podinspektora Urzędu Gminy ds. organizacyjnych"
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2 - sekretariat pokój nr l lub drogą
pocztową na adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

VII. Informacje dodatkowe:

dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie
podlegają zwrotowi, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane
osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Nabór odbędzie się w 2 etapach:
I etap ocena formalna dokumentów aplikacyjnych, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r.
II etap merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub
wewnętrznego testu sprawdzającego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci zostaną odrębnie
powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Zenon Rychły - Sekretarz Gminy,
tel. 68 3514122 lub 68 3514131.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiechów, z siedzibą w Trzebiechowie (66-132), przy ul. Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@trzebiechow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@trzebiechow.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyłonienia w ramach procedury naboru wykorzystane zostaną do zawarcia umowy o pracę oraz przechowywane w aktach osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Eleonora Barsul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-26 10:02:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-26 10:02:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19 08:44:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony