ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2-2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2-2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor d.s. finansowych

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2018-11-26

Ogłoszono dnia: 2018-11-26 09:59:17 przez Izabella Staszak

Termin składania dokumentów: 2018-12-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2-2018

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw,
którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) ma nieposzlakowaną opinię,
5) posiada wykształcenie wyższe,
6) staż pracy: mile widziany, co najmniej półroczny staż pracy w administracji
samorządowej.
b. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o samorządzie gminnym, finansach
publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
3) umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
5) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
6) obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista,
7) biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z działalnością finansową kasy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie gospodarki kasowej w programie finansowo-księgowym,
3) archiwizacja dokumentów księgowych,
4) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ich wydawanie
i rozliczanie,
5) analizowanie i gromadzenie przepisów prawnych związanych z zakresem pracy na
stanowisku „kasa"
6) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie bezgotówkowych form
wnoszenia wadium oraz zabezpieczeń należytego wykonywania umów,
7) wykonywanie innych poleceń służbowych wydawanych przez przełożonych

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
2) stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
4) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
5) wentylacja pomieszczenia - naturalna i wymuszona, ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym
(min.+ 18° C),
6) stanowisko nie jest narażone na wystąpienie uciążliwych warunków pracy.
7) data zatrudnienia od l stycznia 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego,
2) życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty lub ich kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem)
poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
5) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach -
potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z
pełni praw publicznych,
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na danym
stanowisku,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-12 12:00:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać z zamkniętych kopertach z
napisem „Konkurs na stanowisko podinspektora do spraw finansowych"
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
w siedzibie
Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2 - sekretariat pokój nr l lub drogą pocztową na
adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie
podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane
osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Nabór odbędzie się w 2 etapach:
I etap ocena formalna dokumentów, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r.
II etap merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub
wewnętrznego testu sprawdzającego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci zostaną odrębnie
powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach wyboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Zenon Rychły - Sekretarz Gminy;
tel. 68351 4122 lub 68 3514131.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiechów, z siedzibą w Trzebiechowie (66-132), przy ul. Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@trzebiechow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@trzebiechow.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyłonienia w ramach procedury naboru wykorzystane zostaną do zawarcia umowy o pracę oraz przechowywane w aktach osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Eleonora Barsul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-26 09:59:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-26 09:59:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13 20:36:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony