ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1-2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. organizacyjnych

Miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: --

Data udostępnienia: 2018-07-11

Ogłoszono dnia: 2018-07-11 przez Eleonora Barsul

Termin składania dokumentów: 2018-07-23 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1-2018

Zlecający: Wójt Gminy Trzebiechów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
1)        posiada obywatelstwo polskie    lub państw Unii Europejskiej  lub innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) ma nieposzlakowaną opinię,
5) posiada wykształcenie wyższe lub średnie,
6) staż pracy na stanowisku w jednostce samorządowej:
a) co najmniej l rok (wykształcenie wyższe),
b) co najmniej 3 lata (wykształcenie średnie).
 
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość  przepisów ustaw:   o samorządzie gminnym i ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
3) umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
5) obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista,
6) biegła znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie sekretariatu Urzędu, obsługa urządzeń,
2) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójta , organizacja kontaktów z Wójtem,
3) przyjmowanie, wysyłanie korespondencji i przekazywanie jej do dekretacji oraz rozdzielanie na poszczególne stanowiska,
4) odbieranie elektronicznej poczty urzędowej w tym e-PUAP, przesyłanie poczty na poszczególne stanowiska,
5) prowadzenie dzienników korespondencji,
6) dokonywanie zakupów materiałów na potrzeby Urzędu, ewidencjonowanie wydanych środków, prenumerata czasopism,
7) realizacja zadań z zakresu obsługi Rady Gminy, w tym:
a) przygotowywanie i obsługa sesji Rady Gminy,
b) sporządzanie protokołów, sporządzanie sprawozdań,
c) współpraca z Przewodniczącym Rady Gminy i radnymi,
d) prowadzenie ewidencji projektów uchwał i uchwał,
e) prowadzenie dokumentacji rady i komisji rady,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
2) stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) wymiar czasu pracy cały etat,
4) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
5) wentylacja pomieszczenia- naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym - min.+ 18°C
6) stanowisko nie jest narażone na wystąpienie uciążliwych warunków pracy,
7) data zatrudnienia od 1 sierpnia 2018 r.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej ,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oryginały dokumentów potwierdzające wykształcenie , kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej lub ich kserokopie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach -potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie kandydata , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-23 14:00:00
b. Sposób:
oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych"
w terminie do 23 lipca 2018 roku do godz. 14,00
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebiechów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2 - sekretariat pokój nr l lub drogą
pocztową na adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru. Nabór odbędzie się w 2 etapach:
I etap   ocena formalna dokumentów, która odbędzie się 24 lipca 2018 r.
II etap merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub wewnętrznego testu sprawdzającego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Zenon Rychły - Sekretarz Gminy, tel. 68 3514122 lub 68 3514131.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Eleonora Barsul Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 12:18:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 12:20:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-26 08:25:23
Artykuł był wyświetlony: 1064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu