ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1-2018 GOPS

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik socjalny

Miejsce pracy: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Data udostępnienia: 2018-12-04

Ogłoszono dnia: 2018-12-04 przez Krzysztof Marcinek

Termin składania dokumentów: 2018-12-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1-2018 GOPS

Zlecający: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) Posiadanie obywatelstwa polskiego,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
4) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
7) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
8) Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej
b. Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność  obsługi komputera na poziomie dobrym.
2) znajomość systemu Pomost,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
5) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej,
6) preferowane prawo jazdy kat. B,
7) samodzielność, sumienność, obowiązkowość

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 5. prawidłowe i racjonalne dysponowanie oraz rozliczanie budżetu adekwatnie do potrzeb klienta i możliwości Ośrodka,
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej,
 7. opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych,
 8. podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 9. występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej,
 10. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 11. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 12. współpraca z placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy społecznej udzielanej klientom Ośrodka,
 13. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców,
 14. inne zadania wynikłe z przepisów prawa lub realizowanych projektów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat)
Rodzaj umowy: umowa o pracę – 40 godzin tygodniowo
Przewidywane termin zatrudnienia: od 1 stycznia 2019 r.
Miejsce pracy:  Gmina Trzebiechów

V. Wymagane dokumenty:

 1. podpisane CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającej w szczególności informację o stażu pracy w pomocy społecznej,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie  dokumentów (świadectw  pracy  lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy,
 6. kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia  na stanowisku pracownika socjalnego,
 8. podpisane oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-18 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.trzebiechow.pl
i na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Krzysztof Marcinek – kierownik ośrodka tel. 68 351 42 63.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , z siedzibą w Trzebiechowie (66-132), przy ul. Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gops@trzebiechow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@trzebiechow.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyłonienia w ramach procedury naboru wykorzystane zostaną do zawarcia umowy o pracę oraz przechowywane w aktach osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Marcinek Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Marcinek Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 10:44:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 10:46:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-31 15:50:39
Artykuł był wyświetlony: 667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu