ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 13:30:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.), informuję że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parkowa l C, 66-132 Trzebiechów, który został złożony w dniu 11.06.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej, działki nr 95/4 i 95/3, gm. Trzebiechów.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 13 czerwca 2018 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sułechowska 2, pokój 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 13:30:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 13:30:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 13:30:46
Artykuł był wyświetlony: 3216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja - wnioski do oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 13:35:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały
nr XXXII/208/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3‑go Maja.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym
do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Trzebiechów.
 
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej
do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018r. Wnioski mogą być wnoszone:
 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 13:35:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 13:35:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 13:35:43
Artykuł był wyświetlony: 780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja - wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 13:32:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały nr XXXII/208/2018 Rady Gminy
w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów,
w rejonie ulicy 3-go Maja.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2,
66‑132 Trzebiechów.
 
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Trzebiechów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 13:32:53
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 13:34:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 13:34:29
Artykuł był wyświetlony: 791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 09:20:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA
Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. póz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2017, póz. 1257 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie prowadzącego działalność na terenie gminy Trzebiechów w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat,
zatwierdzam
ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 24b ust. l u.z.z.w. w dniu 02 maja 2018 r. na wniosek Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało  taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 u.z.z.w. oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. póz. 472).
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność
projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w szczególności zmiany wielkości usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów jest pozytywny, należało zatwierdzić przedmiotową taryfę.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ogrodnik Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ogrodnik Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 09:20:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 09:22:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 08:57:21
Artykuł był wyświetlony: 2953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 12:02:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 12:02:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 12:03:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 12:03:57
Artykuł był wyświetlony: 781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W GMINACH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO – po zmianach wprowadzonych uchwałą PKW z dnia 26-04-2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 15:02:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 15:02:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 15:05:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 15:05:26
Artykuł był wyświetlony: 541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-30 11:21:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Stelmaszyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-30 11:21:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-30 11:22:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 10:58:27
Artykuł był wyświetlony: 714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2017.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-11 10:39:12

Protokół z przebiegu XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:17:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXI/2018
z przebiegu XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 24 stycznia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych oraz Pana Pawła Niemca, członka Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
 
 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 .
 6. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Paweł Niemiec. Podział obszaru objętego uchwałą na etapy I i II umożliwi sprawne uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru priorytetowego, objętego etapem I, którego sporządzenie nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze                                  i nieleśne. Jednocześnie po przeprowadzeniu wymaganej prawem procedury, w tym uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla terenów objętych etapem II możliwe będzie uchwalenie miejscowego planu również dla                   etapu II. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXXI/197/2018
Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Zenon Rychły, Sekretarz Gminy. W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwały wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tracą ważność. W związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały regulującej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów przez podmioty inne niż Gmina Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
             
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”   i nadano jej Nr XXXI/198/2017.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
            Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy. Zmiana dotyczy zagospodarowania przestrzennego. Z wkładu własnego przenosimy 30.000 zł na remont dachu na pałacu. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXXI/199/2017.
 
 
Ad. 6 Zamknięcie XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 10:30 zamknęła XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
 
      Protokołowała                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Kramska                                                                         Anna Dunajska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:17:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:17:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 11:17:29
Artykuł był wyświetlony: 1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu