ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Trzebiechów wykazuje do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 10:43:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) wykazuje do zbycia:
 
1. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 159/3 położoną we wsi Trzebiechów, obręb Trzebiechów, KW – ZG2S/00017483/7,
  
2. powierzchnia nieruchomości:  0,0969 ha,
 
3. opis nieruchomości:                   nieruchomość gruntowa niezabudowana,
 
4. przeznaczenie:  wg. SUiKZP:   1MN – obszary zabudowy mieszkaniowej
 
5. termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
 
6. cena nieruchomości:                  36 162,00 zł w tym:
    cena oszacowania  netto:           28 800,00
    koszty pośrednie                              600,00 zł
    podatek VAT :                               6 762,00  
 
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania : nie dotyczy,
 
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
 
9. terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy,
 
10. zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
 
11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
 
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z  dniem: 4 stycznia 2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 10:43:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 10:43:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 10:43:39
Artykuł był wyświetlony: 3415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW - Granice okręgu wyborczego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 12:44:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 21 listopada 2018r.
 
 
            Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Trzebiechów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.
(WYCIĄG)
 
Numer okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych
2
Trzebiechów: Aleja Lipowa, ul. Parkowa
1
 
            Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie mieści się w budynku Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, pok. 11,   tel. (68) 351 41 31
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
    /-/ Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 12:44:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 12:45:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 12:45:57
Artykuł był wyświetlony: 570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 16 listopada 2018 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 styczeń 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 10:18:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga ! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 16 listopada 2018 r.
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 styczeń 2019 r.
Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydatów na radnego do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 2 składają zawiadomienie
O utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 1 w terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
Czas przyjmowania zawiadomień od godz. 8°° do godz. 1500 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I ul. Podgórna 7 pok. 203, IIp. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy art. 403 - Kodeksu wyborczego oraz „Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-600-23/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r."
Treść Kodeksu wyborczego, uchwal oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jesi dostępna na stronie intemetowej: www.pkw.gov.pl
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/Bogumił Hoszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-11-21 10:18:54
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 10:18:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-21 12:47:22
Artykuł był wyświetlony: 536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-16 08:12:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiechów z siedzibą w Trzebiechowie przy ulicy Sulechowskiej 2.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email:
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu oraz dźwięku za pomocą systemu rejestrującego obrady rady gminy, a także udostępnianie zapisu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.
Rejestracja i zapisy obrazu oraz jego udostępnianie jest realizowane na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn.zm.).
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Utrwalenia obrazu i dźwięku następuje automatycznie, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze Pana/Pani wizerunek oraz wypowiedzi mogą zostać zarejestrowane.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-11-16 08:12:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-16 08:13:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 10:53:47
Artykuł był wyświetlony: 1807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 20:05:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 20:05:09
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 20:05:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 10:54:36
Artykuł był wyświetlony: 586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w TRZEBIECHOWIE kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 11:47:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. póz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 167 § 3 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I
postanawia
§ 1. Zwołać pierwszą sesję Rady Gminy w TRZEBIECHOWIE na dzień 23 listopada 2018 r. na godz. 10:00 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad sesji rady stanowiący załącznik nr l do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Uzasadnienie
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r. informuje, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju. Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminny kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna  się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest niemożliwe.
Obecna kadencja rad upływa w dniu 16 listopada 2018 r.
W związku z powyższym zobowiązano Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 
Porządek obrad pierwszej sesji rady gminy
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji.
3. Ślubowanie radnych.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
7. Ślubowanie wybranych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 11:47:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 11:51:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-08 11:51:27
Artykuł był wyświetlony: 1372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-26 07:36:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-26 07:36:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-26 07:38:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-26 07:38:45
Artykuł był wyświetlony: 1062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 13:09:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 13:09:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 13:11:04
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 13:11:04
Artykuł był wyświetlony: 1122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-17 07:53:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.6.2018 z dnia 15 października 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi tj. zbiornikami wyrównawczymi wody uzdatnionej, osadnikiem popłuczyn, studnią ujściową wierconą i sieciami międzyobiektowymi.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-17 07:53:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-17 07:53:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 07:53:28
Artykuł był wyświetlony: 4167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-11 08:29:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Trzebiechów dotycząca analizy danych zawartych                         w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek oraz pracowników.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej analizy danych zawartych                  w oświadczeniach majątkowych radnych gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 206).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 159/3).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 183/1).
 20. Wnioski i interpelacje radnych.
 21.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22.  Wolne wnioski i zapytania.
 23. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 24. Sprawy różne, podsumowanie kadencji.
 25. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-11 08:29:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 08:29:47
Artykuł był wyświetlony: 1637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu