ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-28 09:50:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA WNIEŚĆ PETYCJE:
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
 • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiechów,
 • przesłać faksem na nr: 68 351 41 22
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres:
 • złożyć za pomocą platformy ePUAP.
 
KTO MOŻE WNIEŚĆ PETYCJĘ:
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • petycja musi być podpisana.
Ważne: Petycja, która nie będzie zawierała oznaczenia podmiotu (imię i nazwisko, nazwa podmiotu oraz adresu podmiotu) wnoszącego petycję, pozostawiona będzie bez rozpatrzenia.
 
TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI :
 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki - nie później niż w terminie
  3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • termin rozpatrzenia petycji może ulec przedłużeniu (najwyżej o 3 miesiące) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Ważne: Dane osobowe autora(ów) petycji są chronione w oparciu o ustawę
o ochronie danych osobowych, jednakże petycja może zawierać zgodę na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.
OPŁATY:
 • złożenie petycji jest wolne od opłat.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
 
Uwaga:
Powyżej zostały przedstawione ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczące petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w ww.  ustawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-06-28 09:50:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-28 09:50:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-28 09:50:46
Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostęp do informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-24 13:48:52

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-24 13:50:00

Budżet Gminy - 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-16 11:38:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2016-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-06-16 11:38:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-16 11:40:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-04 15:12:34
Artykuł był wyświetlony: 1352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2015.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-11 09:41:21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 26 kwietnia 2016r. INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-26 11:02:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 26 kwietnia 2016r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE
 
 Na podstawie § 22 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1297/ podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów.
Na podstawie protokołu Obwodowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających z dnia 25 kwietnia 2016r. stwierdzam, że członkiem Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie wybrany został Kacper Hryszkiewicz.
 
Wójt Gminy
(-) Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-04-26 11:02:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-26 11:02:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-26 11:02:17
Artykuł był wyświetlony: 1570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-20 14:44:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OBWIESZCZENIE
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
o zarejestrowanych kandydatach na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2016 r.
 
 
 
          Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015 r w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie, podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na radnych w okręgu nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2016 r.
 
 
OKRĘG NR 2
Kacper Hryszkiewicz 
zam. Trzebiechów
 
 
Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
(-) Ewa Bielewicz
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 14:44:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 14:45:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 14:45:02
Artykuł był wyświetlony: 1449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrola Pracodawcy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-20 13:27:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2016-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 13:27:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 13:54:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 13:54:58
Artykuł był wyświetlony: 1317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 - ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie - etap I"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-20 12:32:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Stempniewicz Data wytworzenia informacji: 2016-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Stempniewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 12:32:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 12:32:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 12:32:19
Artykuł był wyświetlony: 1006 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu