ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYBORY SAMORZĄDOWE ODBĘDĄ SIĘ 21 PAŹDZIERNIKA BR.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 12:31:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes Rady Ministrów  zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  na dzień 21 października 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 12:31:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 12:32:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 12:32:52
Artykuł był wyświetlony: 691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-02 10:38:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.4.2018 z dnia l sierpnia 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy dziatek w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej, działki nr 95/4 i 95/3, gm. Trzebiechów.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 10:38:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 10:38:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 10:38:07
Artykuł był wyświetlony: 3225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXIII/214/2018 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-30 12:27:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-30 12:27:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 13:41:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-13 08:18:14
Artykuł był wyświetlony: 593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2018 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-30 08:48:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-30 08:48:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 08:50:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 08:50:54
Artykuł był wyświetlony: 592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 08:17:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) wykazuje do zbycia:
1. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 178/4 położoną we wsi Borek, obręb Borek, KW – ZG2S/00017751/7,
2. powierzchnia nieruchomości: 0,2929 ha,
3. opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana,
4. przeznaczenie: wg. SUiKZP: R- tereny rolnicze – uprawy polowe
5. termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6. cena nieruchomości: 8 100,00 zł w tym 
cena oszacowania netto: 7 500,00
koszty pośrednie 600,00
podatek VAT : zwolnione
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania : nie dotyczy,
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
9. terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy,
10. zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem: 3 września 2018 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 08:17:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 08:22:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 08:22:27
Artykuł był wyświetlony: 3022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 14:23:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 900, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1198F.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
  6. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                    Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 14:23:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 14:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 14:23:35
Artykuł był wyświetlony: 1228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-12 13:59:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.) informuję, że w dniu 10 lipca 2018 r., na wniosek firmy P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, który wpłynął w dniu 03.07.2018r., zostało wydane Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego w dniu 28 lipca 2017r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3 w m. Trzebiechów.
Z treścią Postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Sflaszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 13:59:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 14:00:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 14:02:06
Artykuł był wyświetlony: 3089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 13:24:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXIV/2018
z przebiegu XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
w Trzebiechowie
odbytej w dniu 5 kwietnia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 13:24:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 13:24:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 13:24:08
Artykuł był wyświetlony: 937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 13:21:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXIII/2018
z przebiegu XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
w Trzebiechowie
odbytej w dniu 4 kwietnia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych oraz Pana Pawła Niemca, członka Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 13:21:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 13:21:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 13:21:49
Artykuł był wyświetlony: 870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 13:18:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXII/2018
z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 26 marca 2018 r.
Ad. 1
 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska otworzyła XXXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Samorządowych, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych gości.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 13:18:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 13:18:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 13:19:40
Artykuł był wyświetlony: 869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu