ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017 - 2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-24 12:57:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartłomiej Cybulski Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 12:57:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 12:59:20
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 12:59:20
Artykuł był wyświetlony: 380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-24 12:38:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000, 1349) oraz w związku z uchwałą Nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Nr okręgu wyborczego
Granice okręgu
Liczba wybieranych radnych
1
Trzebiechów:  ul. Chabrowa, ul. Sulechowska,
Trzebiechów - Leśniczówka
1
2
Trzebiechów:  Aleja  Lipowa, ul. Parkowa
1
3
Trzebiechów:  ul. Ogrodowa, ul. Trojaków
1
4
Trzebiechów:  ul. Kukułcza, ul. Leśna,  ul. Lisia, ul. Łąkowa, ul. 3 Maja,  ul. Polna , ul. Ptasia, ul. Słoneczna, ul. Skowronkowa, ul Słowikowa, ul. Sowia
1
5
Trzebiechów:  ul. Krańcowa, ul. Kwiatowa,  ul. Nowa, ul. Odrzańska , ul. Sosnowa , ul. Sportowa, ul. Wiśniowa
1
6
Ostrzyce
1
7
Borek, Gębice, Mieszkowo
1
8
Głuchów od nr 1-50
1
9
Głuchów od nr 51
1
10
Głęboka,  Ledno
1
11
Radowice
1
12
Podlegórz
1
13
Swarzynice od nr 1- 45
1
14
Swarzynice od nr 46- 94
1
15
Swarzynice od nr 95
1
 
          Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się małej salce Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury - Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, tel. (68) 351 41 31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 12:38:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 12:39:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 10:53:52
Artykuł był wyświetlony: 613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 14:47:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 14:47:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 14:48:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 14:48:34
Artykuł był wyświetlony: 540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TRZEBIECHÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 09:13:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 09:13:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 09:14:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 09:14:13
Artykuł był wyświetlony: 361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 09:07:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za 2017r. oraz za okres I półrocza 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebiechów.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów” Panu Tadeuszowi Wojterowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 09:07:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 09:07:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 09:07:51
Artykuł był wyświetlony: 981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 10:22:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pani Moniki Mańkowskiej-Woźniak -Pełnomocnika firmy P4 sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr J16/3 w m. Trzebiechów.
informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, pok. nr 6, w godzinach urzędowania.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 10:22:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 10:22:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 10:22:21
Artykuł był wyświetlony: 2951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o miejscach umieszczania obwieszczeń.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 09:02:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Uprzejmie informuję, że na terenie gminy Trzebiechów wyznaczam miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na:
1) słupie ogłoszeniowym w Trzebiechowie,
2) tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Trzebiechów, Borek, Głuchów, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice, Ledno, Głęboka, Mieszkowe i Gębice.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 09:02:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 09:03:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 09:03:02
Artykuł był wyświetlony: 526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 14:12:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I został uchwalony uchwałą nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.
Jednocześnie informuję, że dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 14:12:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 14:12:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 14:12:56
Artykuł był wyświetlony: 2971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przyjęciu II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 14:12:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
II Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów została uchwalona uchwałą nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia
4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 14:12:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 14:12:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 14:12:11
Artykuł był wyświetlony: 2965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 14:10:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
         Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), informuję że na wniosek PROINSTAL PPUH z siedzibą ul. Poznańska 9, 65-137 Zielona Góra, który został złożony w dniu 30.07.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia umożliwiająca zasilanie sąsiadujących działek przeznaczonych pod budownictwo w obrębach Radowice, Trzebiechów, Swarzynice, Mieszkowo.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 16 sierpnia 2018 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 14:10:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 14:10:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 14:10:09
Artykuł był wyświetlony: 2987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu