ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 13:09:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 13:09:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 13:11:04
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 13:11:04
Artykuł był wyświetlony: 540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-17 07:53:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.6.2018 z dnia 15 października 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi tj. zbiornikami wyrównawczymi wody uzdatnionej, osadnikiem popłuczyn, studnią ujściową wierconą i sieciami międzyobiektowymi.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-17 07:53:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-17 07:53:28
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 07:53:28
Artykuł był wyświetlony: 1841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-11 08:29:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Trzebiechów dotycząca analizy danych zawartych                         w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek oraz pracowników.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej analizy danych zawartych                  w oświadczeniach majątkowych radnych gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 206).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 159/3).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 183/1).
 20. Wnioski i interpelacje radnych.
 21.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22.  Wolne wnioski i zapytania.
 23. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 24. Sprawy różne, podsumowanie kadencji.
 25. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-11 08:29:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 08:29:47
Artykuł był wyświetlony: 884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-10 08:29:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 08:29:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 08:29:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-16 14:20:26
Artykuł był wyświetlony: 901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-09 10:18:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-09 10:18:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 10:19:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 10:19:35
Artykuł był wyświetlony: 810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-05 14:14:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr l w Trzebiechowie
Na podstawie art. 167 § l pkt 3a i art. 184 § l pkt l oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze l postanawia, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr l w Trzebiechowie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.     Renata Kawalka-Mrozowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Trzebiechów
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 14:14:21
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 14:15:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 14:15:58
Artykuł był wyświetlony: 893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia l października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-02 14:45:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 182 § l w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I postanawia, co następuje:
§1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu krośnieńskiego, powiatu świebodzińskiego, powiatu zielonogórskiego, w mieście na prawach powiatu Zielonej Górze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr l - 214 do postanowienia.
§2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 14:45:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 14:46:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 14:46:17
Artykuł był wyświetlony: 943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Trzebiechów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-01 15:16:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Trzebiechów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
1.
SOWIŃSKI Arkadiusz Stanisław, lat 57, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Sulechów,
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ  SOWIŃSKI
 
 
2.
STASZAK Izabella Ewa, lat 59, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Trzebiechów,
zgłoszona przez KWW IZABELLI  STASZAK
 
 
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie
 
/-/ Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 15:16:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-01 15:17:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 15:18:37
Artykuł był wyświetlony: 969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-01 15:04:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 1 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Okręg wyborczy Nr 1
 
Okręg wyborczy Nr 9
1.
ŻURAWIECKA Klaudia Helena, lat 31, zam. Trzebiechów,
 
1.
PARUCH Natalia Teresa, lat 29, zam. Głuchów,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
WOJTKIEWICZ Danuta, lat 57, zam. Trzebiechów,
 
2.
SOBCZAK Ryszard Marceli, lat 63, zam. Głuchów,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 2
 
Okręg wyborczy Nr 10
1.
DĄBROWSKI Paweł, lat 66, zam. Trzebiechów,
 
1.
LEŚNIEWSKA Malwina Angelina, lat 35, zam. Ledno,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
STASZAK Izabella Ewa, lat 59, zam. Trzebiechów,
 
2.
MICHALAK Elżbieta, lat 62, zam. Głęboka,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 3
 
Okręg wyborczy Nr 11
1.
JASTRZĘBSKI Wiesław Piotr, lat 58, zam. Trzebiechów,
 
1.
WIKTOROWICZ Daniel, lat 40, zam. Radowice,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
KIEŁBASIEWICZ Piotr Andrzej, lat 48, zam. Trzebiechów,
 
2.
ODWAŻNA Jolanta Maria, lat 58, zam. Radowice,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 4
 
Okręg wyborczy Nr 12
1.
GAJOR Bogusława Małgorzata, lat 40, zam. Trzebiechów,
 
1.
CHWIAŁKOWSKA Marzena, lat 31, zam. Podlegórz,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
PŁÓCIENNIK Tomasz Marcin, lat 36, zam. Trzebiechów,
 
2.
BRAŻYCKA Elwira Barbara, lat 47, zam. Podlegórz,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 5
 
Okręg wyborczy Nr 13
1.
KOZŁOWSKA Stanisława, lat 63, zam. Trzebiechów,
 
1.
SOCHACKI Krzysztof Adam, lat 40, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
SŁOBODA Cezary Władysław, lat 55, zam. Trzebiechów,
 
2.
ŚLIWIŃSKI Ryszard, lat 61, zam. Swarzynice,
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 6
 
Okręg wyborczy Nr 14
1.
KRAKOWIAK Piotr Krzysztof, lat 54, zam. Ostrzyce,
 
1.
HYŻA Małgorzata, lat 47, zam. Swarzynice,
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
BANACHOWICZ Helena Alina, lat 57, zam. Ostrzyce,
 
2.
NABOROWSKA Małgorzata Marzena, lat 48, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
Okręg wyborczy Nr 7
 
Okręg wyborczy Nr 15
1.
BAŃKOWSKA Renata Małgorzata, lat 27, zam. Gębice,
 
1.
RACZYKOWSKA Agnieszka, lat 36, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
   
zgłoszona przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
2.
ŚLIWKA Aleksandra, lat 71, zam. Borek,
 
2.
POŚLEDNI Bolesław Władysław, lat 59, zam. Swarzynice,
 
zgłoszona przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
   
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
       
Okręg wyborczy Nr 8
     
1.
BAJOWSKI Antoni Sebastian, lat 45, zam. Głuchów,
     
 
zgłoszony przez KWW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI - Lista nr 12
     
2.
ĆWIERTNIEWICZ Rafał, lat 43, zam. Głuchów,
     
 
zgłoszony przez KWW IZABELLI STASZAK - Lista nr 13
     
 
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie
 
/-/ Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 15:04:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-01 15:04:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 15:19:25
Artykuł był wyświetlony: 908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 14:01:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
                       
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Trzebiechowie, przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
12
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 2018 ARKADIUSZ SOWIŃSKI
13
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IZABELLI STASZAK
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie
 
/ - / Irena Ewa Sochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Sochala Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 14:01:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 14:01:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 08:26:40
Artykuł był wyświetlony: 907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu