ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wniosek radnego Daniela Wiktorowicza z dnia 29 marca 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-11 11:39:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2019-04-11 11:39:26
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 11:44:48
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-11 11:46:57
Artykuł był wyświetlony: 316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o zamiarze aktualizacji lokalizacji lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-05 21:54:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Pańczuk Data wprowadzenia do BIP 2019-04-05 21:54:28
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-05 21:57:14
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 21:57:14
Artykuł był wyświetlony: 830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-04 21:18:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja został uchwalony uchwałą nr V/32/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.
Jednocześnie informuję, że dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Kubicki Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-04 21:18:51
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-04 21:27:08
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-04 21:28:25
Artykuł był wyświetlony: 862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór odpadów komunalnych w latach 2019 - 2021

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-03 12:54:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2019-04-03 12:54:21
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-03 12:56:47
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-05-09 13:31:39
Artykuł był wyświetlony: 546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-03 12:42:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budowa przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka na działce oznaczonej nr ewid. 102/5, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Izabella Staszak Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-03 12:42:05
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-04-03 12:45:48
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-04-03 12:45:48
Artykuł był wyświetlony: 913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-25 13:10:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr IV/2019 z przebiegu IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie odbytej w dniu 18 stycznia2019 r.
 
Ad. 1 Otwarcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
        Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał Ćwiertniewicz otworzył IV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitał Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Samorządowych, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych gości. Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sesja jest nagrywana.
 
Przewodniczący stwierdził obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Angelika Kieliszek Data wytworzenia informacji: 2019-03-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Angelika Kieliszek Data wprowadzenia do BIP 2019-03-25 13:10:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-25 13:14:18
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-25 13:21:54
Artykuł był wyświetlony: 240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dane do faktury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-19 22:59:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
tel./fax (68) 351 41 22, 351 41 31
NIP: 927-14-53-830
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Koteluk Data wytworzenia informacji: 2019-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Koteluk Data wprowadzenia do BIP 2019-03-19 22:59:45
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-19 23:00:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 23:00:19
Artykuł był wyświetlony: 208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-18 20:12:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Koteluk Data wytworzenia informacji: 2019-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Koteluk Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 20:12:59
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 20:55:00
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-18 20:55:00
Artykuł był wyświetlony: 264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-18 18:52:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję V Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Ślubowanie Radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2014-2018.
 5.  Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
 6. Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
 7. Informacja Starosty Zielonogórskiego  o planowanych inwestycjach na rok 2019 na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 10.  Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2018.
 11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2018.
 14. .Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji     urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów  ,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów , w rejonie ulicy 3-go Maja,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszenia ustaleń  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz  granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019.
 24. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2019-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Ćwiertniewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-18 18:52:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-18 18:52:42
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 10:38:28
Artykuł był wyświetlony: 455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostawa tłucznia kamiennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-15 21:48:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2019-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2019-03-15 21:48:20
Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 21:50:18
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk Data ostatniej zmiany: 2019-05-09 13:32:12
Artykuł był wyświetlony: 908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu