ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXX sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-14 12:34:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 grudnia  2017 r. (środa) o godz. 10°°, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Informacja   Przewodniczącej    Rady    Gminy    o    działaniach   podjętych   w    okresie międzysesyjnym.
4.   Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.   Informacja dotycząca działalności GKS „Piast-Parkovia" Trzebiechów.
6.   Sprawozdanie   merytoryczne   z   przeprowadzonej   akcji   profilaktyczne-   edukacyjnej „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych".
7.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzebiechów w roku szkolnym 2016/2017.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018.
a)   odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)   odczytanie opinii komisji budżetowej,
d)  przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,
e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)   głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy,
g)  głosowanie uchwały budżetowej
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej i charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie.
17. Wnioski i interpelacje radnych.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
21. Przyj ecie protokołu z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-14 12:34:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 12:34:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 12:35:04
Artykuł był wyświetlony: 120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX Sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 13:48:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 900, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 5. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 13:48:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 13:49:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 07:44:16
Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-17 14:33:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 25 października 2017 r. (środa)
o godz. 1000, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Trzebiechów dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek oraz pracowników.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 14. Wnioski i interpelacje radnych.
 15.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16.  Wolne wnioski i zapytania.          
 17.  Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 18.  Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 19.  Przyjęcie protokołu z XXVII uroczystej Sesji Rady Gminy odbytej 7 października br. w Niemczech.
 20.  Sprawy różne.
 21.  Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-17 14:33:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-17 14:50:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 12:05:29
Artykuł był wyświetlony: 271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 14:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 1330, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
5. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 14:35:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 14:36:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 14:36:44
Artykuł był wyświetlony: 251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 12:11:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów, zmienionej uchwałą nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Trzebiechów.
 
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 29 września 2017r.
 Wnioski mogą być wnoszone:
 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
 
Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Dach Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Dach Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 12:11:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 12:11:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 12:11:36
Artykuł był wyświetlony: 619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 12:10:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów, zmienionej uchwałą nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66‑132 Trzebiechów.
 
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2017r.
 
 
 
 Wójt Gminy Trzebiechów
 
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Dach Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Dach Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 12:10:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 12:10:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 12:10:23
Artykuł był wyświetlony: 644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 12:08:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały nr XX/134/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr XXV/175/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r.  
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Trzebiechów.
 
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Trzebiechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do            29 września 2017r.
Wnioski mogą być wnoszone:
 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
 
Wójt Gminy Trzebiechów
                                                                                    
                                                                                   Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Dach Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Dach Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 12:08:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 12:08:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 12:08:36
Artykuł był wyświetlony: 606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 12:06:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały nr XX/134/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr XXV/175/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nr V/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66‑132 Trzebiechów w terminie do dnia 29 września 2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
 Wójt Gminy Trzebiechów
 
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Dach Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Dach Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 12:06:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 12:07:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 12:07:01
Artykuł był wyświetlony: 607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu