ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

DECYZJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-07 09:20:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-07 09:22:29 przez Tomasz Stempniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA
Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r. póz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2017, póz. 1257 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu
wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie prowadzącego działalność na
terenie gminy Trzebiechów w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat,
zatwierdzam
ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 24b ust. l u.z.z.w. w dniu 02 maja 2018 r. na wniosek Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Trzebiechów na okres 3 lat.
W trakcie postępowania administracyjnego, n.a podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo Q|rącQwało tarySą„dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie grhiny'Jrzebiechów, zgodnie z zasadami określonymi w
art. 20 u.z.z.w. oraz z przepisami rozporządzenia Ministpapospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z
dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf,*yłzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018
r. póz. 472).
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność
projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Trzebiechowie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w
szczególności zmiany wielkości usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych
wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków
ekonomicznych wykonywania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze
świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej
na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie
obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny,
weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów jest pozytywny, należało zatwierdzić
przedmiotową taryfę.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ogrodnik Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ogrodnik Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 09:20:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 09:22:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 09:22:29
Artykuł był wyświetlony: 287 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów