ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.7.2018

Szczegóły informacji

0050.7.2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia ćwiczenia.

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-23

Tytuł aktu:

w sprawie „Ćwiczenie obronne pk."Manuel 2018".

Na podstawie:

Na podstawie § 5 pkt.4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16 poz.150 z póżń.zm.) oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875,2232), zarządza się, co następuje:

Treść:

§1.1.Zarządzenie określa przedsięwzięcia konieczne do przygotowania i przeprowadzenia
w dniu 21 kwietnia 2018r. Gminnego Ćwiczenia Obronnego pk. „MANUEL
2018", zwanego dalej „ćwiczeniem".
2.Ćwiczenie należy zorganizować jako kompleksowe, gminne o charakterze wieloszczeblowym
i jednostronnym. Ćwiczenie będzie zawierało elementy ćwiczenia instruktażowego
w postaci epizodu praktycznego.
S.Tematem ćwiczenia jest funkcjonowanie systemu kierowania obroną gminy
w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ze szczególnym
naciskiem na umiejętność radzenia sobie w sytuacji działań o charakterze terrorystycznym.
4.Celem ćwiczenia jest zharmonizowanie działania ćwiczących struktur organizacyjnych,
doskonalenie płaszczyzn współdziałania w realizacji zadań obronnych, doskonalenie
nawyków w kierowaniu podległymi strukturami organizacyjnymi.
§2.1. Zasad niczym miejscem pracy dla podmiotów biorących udział w ćwiczeniu będą
ich stałe siedziby.
2.Miejscem przeprowadzenia epizodu praktycznego ćwiczenia będą rzeczywiste
lokalizacje wskazane w planach przygotowania podmiotów ćwiczących do funkcjonowania
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
pokoju.
3.Miejscem kierowania ćwiczeniem będzie Urząd Gminy.
§3.1. Do udziału w ćwiczeniu wyznaczone zostają następujące jednostki organizacyjne:
1) Urząd Gminy Trzebiechów,
2) Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
3) Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Trzebiechowie,
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
5) Trzebiechowski Ośrodek Kultury,
6) Posterunek Policji w Trzebiechowie,
7) Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie,
8) Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiechowie,
9) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzebiechowie.
2.W czasie przygotowania i prowadzenia ćwiczenia należy nawiązać ścisłą
współpracę z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
LUW w Gorzowie Wlkp.
3.W ćwiczeniu udział wezmą pracownicy Urzędu Gminy w miarę potrzeb wynikających
z koncepcji ćwiczenia wyznaczeni przez Wójta Gminy.
§4. Istotą ćwiczenia jest osiągnięcie wyższego poziomu wyszkolenia podmiotów
ćwiczących w zakresie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji wzrostu zagrożenia
działaniami terrorystycznymi oraz w czasie osiągania wyższych stanów
gotowości obronnej, a także:
1) doskonalenie współdziałania Wójta Gminy, z administracją samorządową i
rządową z terenu gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom;
2) uruchomienia stałego dyżuru;
3) doskonalenie systemu wzajemnego powiadamiania o zagrożeniach.
§5.1. Ćwiczenie będzie odbywać się w terminie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia,
w godzinach pracy od 8,00 do 13,00, przy wykorzystaniu dostępnej łączności
telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetu i radiowej.
2.Wyznaczony podmiot ćwiczący przygotuje epizod praktyczny, który będzie wynikał
z koncepcji oraz sytuacji wyjściowej do ćwiczenia.
3.Plan wykonania epizodu przez podmiot ćwiczący, zawierający w szczególności ich
rodzaj, charakter określi Kierownik Ćwiczenia o którym mowa w § 6.1. Plan wykonania
epizodu stanowi element koncepcji ćwiczenia.
4.Epizod praktyczny podmiot ćwiczący przygotuje w terminie określonym w ust.1
zgodnie z planem o którym mowa w pkt.3, uwzględniając swoje możliwości organizacyjne
i kadrowe. Celem epizodu praktycznego będzie zaprezentowanie właściwej
organizacji i prawidłowego przebiegu procedur, w przewidzianych planami lokalizacjach.
Epizod praktyczny należy przygotować zgodnie z metodyką jak dla ćwiczeń
instruktażowych. Polegać one będą na zademonstrowaniu wzorowo wykonywanych
czynności.
5.Uczestnicy w trakcie ćwiczenia wykonują poza epizodami wszystkie zadania metodą
sytuacyjną, poprzez dokonanie analizy fikcyjnej sytuacji problemowej podając jej
teoretyczne rozwiązanie. Analiza będzie prowadzona formą ekspercką, w której osoby
ćwiczące występują jako zespół ekspertów, którzy doradzają decydentom w rozwiązywaniu
trudnych problemów decyzyjnych.
§6.1. W celu właściwego przygotowania oraz kierowania jego przebiegiem wyznacza
się Kierownika Ćwiczenia, którego funkcję będzie sprawował Wójt Gminy.
2.Kierownik Ćwiczenia jest przełożonym wszystkich osób wchodzących w skład poszczególnych
elementów struktury organizacyjnej ćwiczenia.
3.Dokumentację ćwiczenia stanowią wszelkie wypracowane dokumenty wytworzone
na etapie przygotowania oraz w jego trakcie. Dokumentację przygotowawczą do ćwiczenia
o której mowa w ust.3 pkt.1 stanowią w szczególności :koncepcja ćwiczenia,
sytuacja wyjściowa do ćwiczenia.
§7 .Zobowiązuje się wszystkich uczestników ćwiczenia do postępowania zgodnie z
przepisami ustawy dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
§8.Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw obronnych.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia
ćwiczenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Bronisław Wasilewski Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 12:57:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 13:48:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 13:48:56
Artykuł był wyświetlony: 363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu