ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/217/2018

Szczegóły informacji

XXXIV/217/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-05

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z uchwałą
nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice
w gminie Trzebiechów, zmienionej uchwałą nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia
2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów oraz zmienionej uchwałą nr XXXI/197/2018
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie, z dnia
21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów, uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz
Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I, zwany dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.
2. Plan obejmuje obszar obejmujący część obrębu Trzebiechów, w granicach określonych na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do
uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące
załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu;
2) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych
przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się
mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dach płaski – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia do 10°;
2) dach symetryczny – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych,
z wyłączeniem lukarn;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię której
nie może przekroczyć budynek lub budowla naziemna, przy czym linia ta nie dotyczy sieci infrastruktury
zadaszenia, tarasy, schody jednak nie więcej niż o 1 m;
4) plan – należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu;
5) przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która powinna
dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu;
6) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
7) teren – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
8) urządzenia towarzyszące – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia oraz
inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonej w przeznaczeniu podstawowym;
9) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynku, w rozumieniu przepisów odrębnych,
b) wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki oraz wysokość urządzeń budowlanych, mierzoną od
średniego poziomu terenu na obrysie obiektu lub urządzenia do najwyżej położonego punktu tego obiektu
lub urządzenia.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem – etap I;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenów wraz z ich symbolami literowymi;
5) stanowisko archeologiczne;
6) wymiary.
§ 5. Wymiary opisane na rysunku planu zostały podane w metrach.
§ 6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 10%.
Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu, kształtowania zabudowy i krajobrazu, oraz ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego
§ 7. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
na rysunku planu:
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – oznaczone symbolem P;
2) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – oznaczone symbolem KD D.
§ 8. Wysokości zabudowy ustalonej w rozdziale 7 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej.
§ 9. Na obszarze objętym planem obowiązuje:
1) zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz zapewnienie dojazdów pożarowych;
2) zgłoszenie do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, wszystkich stałych lub tymczasowych
obiektów budowlanych o wysokości 50 m i więcej.
Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
§ 10. Na obszarze objętym planem ustala się konieczność zachowania warunków wynikających
z położenia terenów w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
150 Pradolina Warszawa – Berlin (Koło – Odra) i zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych
nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego i mogących doprowadzić do skażenia wód podziemnych.
§ 11. Na obszarze objętym planem w zakresie ochrony środowiska obowiązuje tymczasowe gromadzenie
w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie.
Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 12. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowisko archeologiczne nr AZP 60 16/45/9, oznaczone na
rysunku planu.
2. W obrębie chronionego stanowiska archeologicznego zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia
badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 5.
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych
§ 13. 1. Wskazuje się teren oznaczony symbolem KD D jako obszary przestrzeni publicznej.
2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów, o których mowa w ust. 1,
obowiązuje:
1) konieczność zapewnienia oświetlenia terenów w sposób umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie;
2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.
Rozdział 6.
Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
§ 14. Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, pod
warunkiem nienaruszania przepisów odrębnych.
§ 15. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:
1) dostawa wody z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;
2) odprowadzenie ścieków komunalnych:
a) poprzez budowę przyłączy lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków,
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzenie do bezodpływowych zbiorników na nieczystości
ciekłe z wywożeniem do oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków;
3) odprowadzenie ścieków przemysłowych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych,
podziemnych oraz gruntu, poprzez odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku do czasu
jej powstania, poprzez odprowadzenie do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub do
indywidualnych oczyszczalni ścieków;
4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
a) w granicach własnej działki poprzez infiltrację powierzchniową i podziemną do gruntu, poprzez stosowanie
systemów rozsączających, zbiorników odparowujących i retencyjnych, studni chłonnych, odprowadzanie do
rowów i kanałów,
b) poprzez budowę kanalizacji deszczowej związanej z systemem cieków wodnych powierzchniowych
z możliwością zarządzania przepływami poprzez retencję terenową, gruntową lub zbiornikową,
c) w odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych narażonych na zanieczyszczenie, należy uwzględnić
realizację urządzeń zapewniających odpowiednie podczyszczanie tych wód;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych lub z indywidualnych źródeł energii
zgodnych z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem §16;
6) zaopatrzenie w gaz poprzez budowę dystrybucyjnej sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników na gaz;
7) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadających przepisom
odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, z możliwością korzystania ze źródeł
energii odnawialnej zgodnych z §16;
8) gospodarka odpadami na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
9) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach
rozgraniczających dróg z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
2. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:
1) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 9 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości
realizacji tych ustaleń;
2) indywidualne ujęcia wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;
4) budowę indywidualnych ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 16. Na obszarze objętym planem w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o mocy
cieplnej nie większej niż 100 kW;
2) nie dopuszcza się instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
wykorzystującego energię wiatru oraz wytwarzania biogazu rolniczego.
§ 17. Na obszarze objętym planem w zakresie miejsc do parkowania ustala się:
1) liczbę miejsc do parkowania w formie terenowej lub wbudowanej w ilości nie mniej niż 1 miejsce do
parkowania na 5 zatrudnionych lub nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 500 m²
obiektów produkcyjnych;
2) na terenach dróg publicznych i w strefach ruchu obowiązują miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową, które zawarte są we wskaźnikach wskazanych w pkt 1;
3) lokalizację miejsc do parkowania w granicach obszaru objętego planem.
Rozdział 7.
Ustalenia szczegółowe
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) wysokość zabudowy nie większa niż 40 m;
3) dachy symetryczne o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 20° i nie większym niż 45° lub dachy płaskie.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu
przestrzennego obowiązuje:
1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,0;
2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki;
3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 15% powierzchni działki budowlanej.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
obowiązuje:
1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 1000 m²;
2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 50 m;
3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 60° i nie większy niż
120°;
4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod urządzenia infrastruktury
technicznej.
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD D ustala się przeznaczenie: tereny dróg
publicznych klasy dojazdowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu
przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, przy czym w miejscu
wskazanym na rysunku planu szerokość: 12,0 m.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu
przestrzennego dopuszcza się:
1) chodnik;
2) elementy technicznego wyposażenia drogi.
4. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.
Rozdział 8.
Przepisy końcowe
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2018-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dunajska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 14:12:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 14:14:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 14:14:53
Artykuł był wyświetlony: 379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu