ˆ

Informacja publiczna

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-06-24 13:50:00 Informacja ogłoszona dnia 2016-06-24 13:50:06 przez Tomasz Stempniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 352)
 
1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
 
1) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebiechów;
2) udostępnione w serwisie informacyjnym Gminy Trzebiechów na stronie: www.trzebiechow.pl
3) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 
1) dla informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebiechów i w serwisie informacyjnym Gminy Trzebiechów nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania;
2) dla informacji udostępnianej na wniosek, Urząd Gminy Trzebiechów określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 
3. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:
 
1) Urząd Gminy Trzebiechów udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie, jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Gminy Trzebiechów może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
2) ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:
a) koszt nośnika danych,
b) koszt wysyłki,
c) szacowany koszt pracy pracownika,
d) koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku,
e) koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
 
4. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 
1) wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,
2) w przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Trzebiechów, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,
3) Wójt Gminy Trzebiechów, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4) Wójt Gminy Trzebiechów może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy),
5) w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej,
6) do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),
7) od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze,
8) w przypadku bezczynności wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn.zm).
 
5. Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych
 
Urząd Gminy Trzebiechów zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn.zm), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
 
W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
6. Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Trzebiechów
 
Urząd Gminy Trzebiechów nie ponosi odpowiedzialności za:
 
1) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
2) wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy Trzebiechów.
 
7. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 
Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego określa ustawa (art. 21 i 22 ustawy).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Rychły Data wytworzenia informacji: 2016-06-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zenon Rychły Data wprowadzenia do BIP 2016-06-24 13:50:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-24 13:50:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-24 13:50:35
Artykuł był wyświetlony: 767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu