ˆ

kadencja 2014 - 2018

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół nr XXIII/2017 z przebiegu XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-18 16:08:51 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-18 16:08:55 przez Tomasz Stempniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXIII/2017
z przebiegu XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 17 maja 2017 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych, sołtysów, kierowników jednostek, kierownika Posterunku Policji w Trzebiechowie Pana Andrzeja Sienkiewicza
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Anna Dunajska poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty głosami 14 radnych i przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i podjęcie uchwał według porządku:
 1. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 2. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2028.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiechów na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
 9. Wnioski i interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.           
 12. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Ad. 3 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
1. 07-08.04.2017 w Świebodzinie odbył Zjazd Przewodniczących Rad Gmin z województwa lubuskiego, w którym brałam udział
2. 25.04. 2017 odbyła się pierwsza lekcja języka niemieckiego, na które uczęszczają również nasi radni.
3. 27.04.2017 odbyło się spotkanie Radnych, gdzie tematem była praca nad Statutem Gminy Trzebiechów w rozdziale 4. Omawialiśmy również sprawy dotyczące naszej gminy i jej przyszłości w kontekście pracy radnych i jej komisji.
4. 02.05.2015 brałam udział wraz z naszym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej panem Pawłem Dąbrowskim w III rajdzie rowerowym z okazji Święta Flagi.
5. 3 maj, jak corocznie odbywały się zawody wędkarskie o puchar pani Wójt, na których wspólnie wręczyłyśmy puchar zwycięzcom
6. 04.05.2017 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na której omawialiśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
7. 10.05.2017 w Czerwieńsku odbyło się III posiedzenie Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Powiatowo- Gminnego, którego byłam delegatem.
8. 15.05.2017 brałam udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, którego głównym tematem był „Plan wypoczynku letniego”. Dyrektor Tok-u szczegółowo przedstawił nam sprawozdanie za 2016 rok i zapoznał z planem pracy na 2017 rok.
 
Ad. 4 Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
1. w dniu 31 marca wzięłam udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Województwa PSL w Smolnie Wielkim.
2. 12 kwietnia odbyło się spotkanie z Prezesem Firmy GePro w sprawie budowy zakładu pracy.
3. 11 kwietnia ogłosiliśmy konkurs na wizję planistyczną dla młodzieży od klasy IV do III Gimnazjum (jak widzę Trzebiechów za 10 lat) w formie plakatu.
4. 21 kwietnia odbyło się spotkanie z Przedsiębiorstwem DUON w sprawie budowy sieci gazowej w naszej Gminie. Przedstawiciel rozmawiał ze mną i Prezesem BOMADEK.
5. Przeprowadziliśmy rozmowę z Dyrektorem ENEI w sprawie umowy barterowej.
6. 22 kwietnia miałam okazję przypomnieć sobie jak się sadzi las. Nadleśnictwo Sulechów zorganizowało akcję sadzenia lasu.
7. 24 kwietnia odbyło się spotkanie Sołtysów z p. Markiem Budą dotyczące podsumowania akcji „Ptasia grypa”.
8. 25 kwietnia byliśmy w Gazecie Lubuskiej - wzięliśmy udział w konkursie „Gmina na 6” w dwóch kategoriach (Gmina przyjazna mieszkańcom i turystom).
9. Spotkałam się z Komendantem Miejskiej Policji Panem Piotrem Fabijańskim i Komendantem Komisariatu w Sulechowie T. Komorowskim
10. Wzięłam udział w konkursie recytatorskim „Baju-Baju ulubione wiersze”.
11. Wzięłam udział w Zrzeszeniu Wójtów, Burmistrzów Województwa Lubuskiego.
12. Otrzymaliśmy 41 700 zł z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w Radowicach .
13. Otrzymaliśmy 9941,81 zł z WFOŚiGW na realizację zadania – usuwanie azbestu z terenu Gminy.
14. Otrzymaliśmy dwie promesy z WFOŚiGW na kanalizację ( wkład własny bez VAT)
2 069 837 zł, na oczyszczalnię 1 715 008,00 zł .
15. Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie uczestniczył w ogólnopolskim projekcie i konkursie Instytutu Goethego w Warszawie pt. ,,Niemiecki ma klasę’’.
16. Rozstrzygnięto w Komendzie ZW OSP w Zielonej Górze przetarg na samochody bojowe pożarnicze. Pan Edward Fedko powiedział, że samochody Mann będą w sierpniu bądź we wrześniu.
17. 29 kwietnia w naszej sali sportowej odbył się pierwszy Turniej Tańca Towarzyskiego , wzięło udział ok.200 tancerzy.
18. 1 maja rano odbyły się zawody wędkarskie, po południu Złota Nuta Obrzycy, później zabawa taneczna.
19. 2 maja odbył się skrócony rajd rowerowy.
20. 3 Maja Msza święta i złożenie kwiatów pod pomnikiem.
21. W dniu 4 i 11 maja wzięłam udział w zebraniu wiejskim w Trzebiechowie.
22. W dniu 9 maja braliśmy udział w Konferencji Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
23. W dniu 10 maja wzięłam udział w Posiedzeniu Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego w Czerwieńsku.
24. Odbyło się spotkanie 15 Gmin w sprawie terminu realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
25. W okresie międzysesyjnym pracownicy zakończyli remont Urzędu Stanu Cywilnego, biura dla ewidencji ludności, obecnie weszli do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiechowie.
26. 16 maja byliśmy z p. Maciejem Dachem w Euroregionie i Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
            Głos w sprawie sprawozdania zabrał Pan Waldemar Łukomski. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wprowadzono 2 konkursy. Pierwszy dotyczył zadań publicznych z zakresu wspierania realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w dyscyplinie- piłka nożna. Natomiast drugi dotyczył zadań publicznych z zakresu wspierania realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w dyscyplinie- piłka siatkowa. Radna Marta Plawgo zwróciła uwagę na termin składania sprawozdania. Ustawa mówi, że powinno być ono złożone do 31 kwietnia oraz na fakt, że brak jest informacji jak została wybrana komisja do przeprowadzenia przedmiotowego konkursu.
Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu obrad.
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i podjęcie uchwał według porządku:
 1. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy Trzebiechów, która przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu, które zostało zaopiniowane pozytywnie.
Radny Rafał Ćwiertniewicz, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, w którym napisał, że na posiedzeniu Komisji omówiono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za rok 2016. W głosowaniu jawnym Komisja jednogłośnie poparła projekty uchwał. Głos zabrała również Pani Małgorzata Waszkowiak, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, która oznajmiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet za rok 2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Paweł Dąbrowski odczytał uchwałę nr 324/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebiechów o udzielenie absolutorium dla Pani Wójt Gminy Trzebiechów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Skład Orzekający Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/154/2017.
 1. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2016 rok.
 
Głos zabrała Pani Ewa Kulik, która przedstawiła projekt uchwały. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do głosowania.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/155/2017.
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
Głos zabrała Pani Wójt, Izabella Staszak. Pani Wójt powiedziała, że nie umieszczono matek samotnie wychowujących, dlatego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego uchwała podjęta 31 marca jest nieważna a podjęcie uchwały ze zmianami jest zasadne.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/156/2017.
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
            Głos zabrała Pani Ewa Kulik. Skarbnik Gminy powiedziała, że prognoza została sporządzona na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.
W załączniku nr 1 dokonano zmian w WPF w celu dostosowania wartości w niej przyjętych do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na 2017 rok. Zwiększeniu uległa kwota dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o 1.141 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków.
W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rozmowy bez barier”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. Całkowity koszt projektu wynosi 11.344 zł. Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR85 %, z budżetu państwa 5%, natomiast 10% środków pokryte zostanie z budżetu Gminy Trzebiechów.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/157/2017.
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
            Głos w sprawie zabrała Pani Ewa Kulik. Skarbnik Gminy powiedziała, że budżet Gminy Trzebiechów został zmieniony w okresie od 31 marca 2017 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.12.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Skarbnik przedłożyła zgromadzonym autopoprawki do projektu uchwały, ponieważ w związku z dokonaniem nowych zapisów w projekcie uchwały Rady Gminy w Trzebiechowie zmianie uległ plan dochodów oraz wydatków w związku z otrzymaniem przez Gminę Trzebiechów dotacji celowej do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanych w obrębie Radowic. Zmian dokonano również w związku z realizacją zadania pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania dla części Trzebiechów i części obrębu Swarzynice”. W związku ze zmianą zadania Fundusz Sołecki wsi Głuchów dokonuje przeniesienia między działami. Dotyczy on zakupu wiaty przystankowej i modernizacji placu zabaw.
Głos zabrał radny Rafał Ćwiertniewicz, który zapytał, kto zdecydował o przeznaczeniu 2,5 tyś zł. z Funduszu Sołeckiego na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Sadowa. Fundusz miał swoje przeznaczenie i było ono określone przez społeczeństwo na zebraniu wiejskim, 10 tyś zł dla OSP na rozbudowę remizy strażackiej oraz 7 tyś zł na modernizację placu zabaw. Nie było tam mowy o zakupie wiaty przystankowej. Pani Wójt odpowiedziała, ze decyzja została podjęta przez radę sołecką. Radny Ćwiertniewicz poprosił pana mecenasa o zweryfikowanie tej autopoprawki z podstawą prawną. Mecenas odpowiedział, że żeby dokonać zakupu powinny być stworzone ramy finansowe. Radny Ćwiertniewicz stwierdził że, rada sołecka nie jest władna, by podejmować takie decyzje a o przeznaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego, ponieważ decyduje o tym społeczeństwo podczas zorganizowanego w tym celu zebrania wiejskiego. Pani Anna Dunajska zapytała dlaczego pierw tworzone są ramy finansowe a dopiero później zebranie. Mecenas odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie. Radny Ćwiertniewicz oznajmił, że punkt 1 i 2 autopoprawki do projektu uchwały są akceptowalne, natomiast punkt 3 dotyczący zakupu wiaty przystankowej ze środków funduszu sołeckiego, absolutnie nie. Pani Wójt odpowiedziała, że w takim wypadku dokonujemy usunięcia punktu 3 z projektu autopoprawki. Pani Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do głosowania nad autopoprawką. Została ona przyjęta 14 głosami „za”.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/158/2017.
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
            Projekt uchwały przedstawił Daniel Seredyński. Gmina Trzebiechów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2017 r.” Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym Gminie wstępnie przyznano dofinansowanie w wysokości 9.941,81 zł w formie dotacji. W ramach ten kwoty Fundusz zrefunduje do 100 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w tonach unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/159/2017.
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Daniel Seredyński. Powiedział on, że na terenie Gminy Trzebiechów powstała Gminna Spółka Wodna, której teren działalności obejmuje grunty położone w obrębie Gminy Trzebiechów. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie uchwały. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do głosowania.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/160/2017.
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiechów na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024”.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Daniel Seredyński. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Zielonogórskiego oraz po odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp., dlatego podjęcie uchwały jest zasadne. Program Ochrony Środowiska sporządza odpowiednio każda gmina. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki polityki ochrony środowiska. Skutkiem realizacji programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego ora jego poprawa.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie, a następnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. Nadano mu Nr XXIII/161/2017.
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
            Projekt uchwały przedstawił Pan Maciej Dach. Powiedział, że przygotowane dokumenty do zbycia nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub rokowań nie będą zagospodarowane przez Gminę Trzebiechów.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/162/2017.
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
            Projekt uchwały przedstawił Pan Maciej Dach. Powiedział, że przedmiotem sprzedaży jest lokal o powierzchni 20,00 m2. Na wniosek najemcy, Wójt Gminy Trzebiechów przygotował dokumenty do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Radny Daniel Wiktorowicz zadał pytanie czy uchwały dotyczące lokali mieszkalnych podejmowane na tej sesji dotyczą sprzedaży dla jednej osoby. Pan Maciej Dach odpowiedział, że nie.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXIII/163/2017.
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
            Projekt uchwały przedstawił Pan Maciej Dach. Na wniosek najemcy, Wójt Gminy Trzebiechów przygotował dokumenty do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym. Sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego o powierzchni 20,00 m2. Kwota bonifikaty wynosi 50% ceny sprzedaży, co stanowi 15522,60 zł. Daniel Wiktorowicz zapytał skąd taka bonifikata? Maciej Dach odpowiedział, że bonifikata wynosi jedynie 50% ponieważ lokal jest wyremontowany a najemca nie ponosił kosztów.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie, a następnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. Nadano mu Nr XXIII/164/2017.
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Daniel Seredyński. Program wskazuje zadania, których realizatorem jest Gmina Trzebiechów. Program ma na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami, edukację w zakresie ochrony zwierząt. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Trzebiechów w wysokości 3000 zł.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. Nadano mu Nr XXIII/165/2017.
 
Ad. 17 Wnioski i interpelacje radnych.
Brak
 
Ad. 18 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
            Brak
 
Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania.
Brak wolnych wniosków i zapytań.
 
Ad. 20 Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z XXII Sesji Rady Gminy, który został przyjęty 14 głosami „za” po wprowadzeniu uwag przez radnych.
 
Ad. 21 Sprawy różne.
            Radny Andrzej Orsztynowicz zwrócił uwagę na psy, które są na terenie PSZOK.
Daniel Wiktorowicz zapytał, kiedy ruszy projekt budowy oczyszczalni ścieków oraz zwrócił uwagę na problem rozrośniętych gałęzi drzew przy posesji nr 27A u Pana Odważnego w Radowicach, które opierają się o przewody energetyczne. Radny poruszył również sprawę realizacji zadań z funduszu sołeckiego i wysypiska gruzu. Padło pytanie o postawienie nowych tablic informacyjnych. Prośba do Prezesa ZGK o wykoszenie rowów w miejscowości Radowice.
Radna Marta Plawgo poinformowała radnych, że zwróciła się z pismem do Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg o remont drogi prowadzącej na cmentarz w miejscowości Mieszkowo. Zapytała również ile osób uczestniczyło w spotkaniu organizowanym w Podlegórzu przez Gminną Komisję Alkoholową. Sołtys Podlegórza, Pani Anna Ćwirko odpowiedziała, że udział wzięło 6 osób z Komisji i 6 osób od nas. Pani Wójt odpowiedziała, że do końca czerwca będziemy wiedzieli czy przeszły projekty pozytywnie. W sprawie konarów drzew wystosujemy pismo do Zarządu Dróg. Zadania z funduszu sołeckiego będą rozpoczęte w drugiej połowie roku. Odnośnie gruzu, będzie on zmielony, Prezes prowadził rozmowy. Gruz zostanie zmielony i rozwieziony na drogi. Tablice informatyczne będą, ale realizowane z funduszu sołeckiego. ZGK będzie kosił trawy, ale na wszystko potrzeba czasu.
Radny Rafał Ćwiertniewicz zapytał Prezesa ZGK o zgłoszony przed miesiącem problem cieknącego hydrantu w Głuchowie. Prezes odpowiedział, że zamówiono nowe hydranty i zostaną one wymienione. Jest to kwestia maksymalnie 2 dni. Radny zwrócił się do Pana Macieja Dacha z prośbą o odbieranie telefonu, ponieważ nie ma współpracy pomiędzy mieszkańcami a pracownikami Urzędu w sprawie odwodnienia drogi koło posesji radnego, również mieszkańcy się denerwują z powodu braku odwodnienia do rowu. Pan Dach odpowiedział, ze sprawa jest u inspektora nadzoru. Jeżeli jest taka wola to zapisze numer telefonu.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała jakie działania Gmina prowadzi w sprawie drogi w Podlegórzu koło Kościoła. Pani Wójt powiedziała, że Powiat odpisał, że sprawdzają sprawę geodezyjnie. Pani Dunajska zapytała o ogrzewanie sali sportowej. Pani Wójt odpowiedziała, że zanim zaczniemy remontować salę musimy położyć dach.
Sołtys wsi Ostrzyce zwrócił uwagę na zepsute zasuwy we wsi Ostrzyce. Sołtys wsi Gębice poruszył temat kanału Borkowskiego, czy Gmina ma wgląd w realizację odstrzału bobrów ?
Prezes ZGK odpowiedział, że Spółka stara się sprawdzać zasuwy, ale jest to proces długi. Wójt Gminy odpowiedziała, że odnośnie kanału Borkowskiego zostanie wysłane pismo. Jeżeli chodzi o odstrzał bobrów to związek leśniczy dyktuje, jaka ilość będzie odstrzelona.
 
Ad. 22 Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 12:55 zamknęła XXIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 16:08:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 16:08:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 12:57:45
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu