ˆ

kadencja 2014 - 2018

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół nr XXII/2017 z przebiegu XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-18 16:03:08 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-18 16:03:14 przez Tomasz Stempniewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXII/2017
z przebiegu XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 31 marca 2017 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych, sołtysów, kierowników jednostek, szanownych gości, Pana Tomasza Komorowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Sulechowie.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Anna Dunajska poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty głosami 14 radnych i przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2016.
 6. Przyjęcie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2016.
 10. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Wnioski i interpelacje radnych.
18 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Ad. 3 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 1. 01.03 w sali TOK odbyło się podpisanie przez prezesa firmy GEPRO Bernarda Grose Holthausa i Wójta Gminy Trzebiechów Listu Intencyjnego, dotyczącego budowy nowego zakładu produkcyjnego.
 2. 11.03 brałam udział w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet w świetlicach w Ostrzycach, Swarzynicach i Podlegórzu.
 3. 13.03 odbyło się spotkanie radnych, gdzie tematem była praca nad Statutem Gminy Trzebiechów w rozdziale 4.
 4. 18.03 odbył się turniej piłki nożnej młodzieży ze Szkoły Podstawowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, gdzie miałam możliwość wziąć udział.
 5. 27.03 brałam udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rewizyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 6. 29.03 brałam udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 
Ad. 4 Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 1. 23.02 odbyłam spotkanie z Panem C. Nowakiem- Kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przejścia dla pieszych w Trzebiechowie oraz remontu drogi 278.
 2. 23.02 wzięłam udział w Sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego.
 3. 24.02 byłam umówiona z radnym Ćwiertniewiczem w Głuchowie (budowa parku), byłam w Głuchowie i uzgodniłam z Rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie opracowanie dokumentacji dotyczącej parku.
 4. 25.02 odbył się przepiękny koncert w wykonaniu CONTABILE w Podlegórzu.
 5. 28.02 podpisałam umowy na wykonanie dróg w Trzebiechowie (dwa Osiedla).
 6. 01.03 podpisałam List Intencyjny z nowym przyszłym zakładem produkcyjnym.
 7. 02.03 odbyło się spotkanie z Wójtami Gmin Powiatu Zielonogórskiego w Zaborze.
 8. 03.03 odbyło się podsumowanie Turniej tenisowego.
 9. 09.03 zawiozłam 17 uczniów na deser w podziękowaniu za ich pracę (występy 11 listopada oraz noworoczne).
 10. 09.03 spotkałam się z Dyrektorem Centrum Bezpieczeństwa Informacji.
 11. Z okazji Dnia Sołtysa spotkałam się z Sołtysami, podziękowałam za trudną pracę społeczną.
 12. 11.03 odbyły się spotkania z okazji Dnia Kobiet w Ostrzycach, Swarzynicach oraz Podlegórzu.
 13. 13.03 w Gorzowie Wlkp. uczestniczyłam z Kierownikiem GOPS Panem Marcinkiem w Zrzeszeniu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów m.in. na tematy pomocy społecznej.
 14. 14.03 rozmawiałam z Komendantem Policji Piotrem Fabijańskim o złożonych projektach, w Trzebiechowie odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej.
 15. 15.03 w naszej Gminie odbyliśmy w ramach „Sprzątania Świata” sprzątanie Gminy, które jeszcze się nie zakończyło.
 16. 16.03 odbyło się spotkanie z Kancelarią BABIACZYK, SKROCKI i Wspólnicy nt. dalszych prac związanych z budową zakładu.
 17. 17.03 odbyło się spotkanie Wójtów w sprawie LGD.
 18. 21.03 w Sali TOK odbył się I Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.
 19. 23.03 spotkałam się z Dowódcą JPSP w Sulechowie Panem L. Cichym, po wcześniejszej rozmowie z Komendantem Miejskiej PSP Dariuszem Machem.
 20. 24.03 spotkałam się z przedstawicielami PKP z Poznania.
 21. 27-28.03 uczestniczyłam w Kongresie Samorządów.
 22. Pozyskałam 300 ton destruktu (asfalt ściągnięty z dróg), wcześniej rozplanowaliśmy 60 ton na drodze w Swarzynicach.
 
Ad. 5 Przyjęcie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2016.
Głos w sprawie sprawozdania zabrał Pan Krzysztof Marcinek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Kierownik zwrócił uwagę na prace socjalne. Duży procent udziału w kosztach utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ponosi Gmina Trzebiechów. Wydatki w tym zakresie wynosiły 161 813,36 zł. Łącznie w roku 2016 ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 151 rodzin. Opiekę nad chorymi sprawuje 1 opiekunka środowiskowa zatrudniona na umowę o pracę i umowę zlecenie. W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 2825 zasiłków rodzinnych, 1562 dodatków do zasiłków rodzinnych. Wypłacono 3556 świadczeń wychowawczych („500+”) na kwotę 1 771 565 zł. GOPS realizuje także zadanie dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu wyniosła w roku 2016- 121 270,00 zł. Kartę Dużej Rodziny założyło 5 rodzin, 2 rodziny wnioskowały o nową kartę po wygaśnięciu terminu ważności. Wydano łącznie 27 kart, w tym 17 przypadło na dzieci, 10 na rodziców i opiekunów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowo następujące zadania:
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- współpraca ze szkołą w zakresie pracy z dziećmi i rodzinami,
- współpraca z Ośrodkiem Kultury przy organizacji imprez okolicznościowych,
- współpraca z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przy organizacji wyjazdów wakacyjnych z terenu Gminy,
- nawiązanie współpracy z bankiem żywności w Gorzowie Wlkp.
Podstawą do określania potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ocena zasobów pomocy społecznej prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
       Po braku pytań ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu obrad.
 
Ad. 6 Przyjęcie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.
Sprawozdanie przedstawił Krzysztof Marcinek, Kierownik GOPS. Pan Marcinek zwrócił uwagę na ważną rolę asystenta rodziny, który w przypadku wystąpienia trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę podejmuje z nimi pracę. W roku 2016 wsparciem objęto łącznie 7 rodzin. Podsumowując, w rodzinach objętych pomocą społeczną obserwuje się tendencję wzrostową umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz poprawnych relacji rodzinnych. Czynnikami, które utrudniają realizację programu są głównie brak zatrudnionego asystenta rodziny na stałe, brak wystarczającej ilości mieszkań socjalnych, ograniczony dostęp do specjalistów z różnych dziedzin, opieszałość Sądu i Prokuratury, braki kadrowe i lokalowe Ośrodka oraz postawa roszczeniowa i brak współpracy ze strony niektórych rodzin objętych pomocą.
 
Ad. 7 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016.
Głos zabrała Pani Wójt Gminy. Pytań odnośnie sprawozdania nie było, więc Pani Anna Dunajska przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.
 
Ad. 8 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r.
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawił Pan Waldemar Łukomski. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyclingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wynosiły w 2016 roku 283311,00 zł. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Trzebiechów na dzień 31.12.2016 r. na pobyt stały wynosiła 3328 osób natomiast liczba osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 2790 osób. Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiechów funkcjonuje prawidłowo. System działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kluczowym zadaniem Gminy jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyclingu odpadów. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.
 
Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2016.
            Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy. Głos zabrała Pani Marta Plawgo, pytając czy są kryteria dotyczące wyboru dzieci, które jeżdżą na kolonie, a do których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokłada środki. Pani Wójt odpowiedziała, że w koloniach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci.
 
 
Ad. 10 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2016.
Głos w sprawie informacji nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego zabrał Pan Tomasz Komorowski, Komendant Komisariatu Policji w Sulechowie. Przedstawiając informacje powiedział, iż wskaźnik wykrywalności przestępstw w porównaniu z rokiem 2015 jest większy, a co za tym idzie, spada liczba przestępstw. Największa liczba zaistniałych zdarzeń miała miejsce na prywatnych posesjach. Liczba zatrzymanych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym jest wiele mniejsza w porównaniu z 2015 rokiem, natomiast w porównaniu z poprzedni rokiem wzrosła o 1 zatrzymanie. W roku 2016 nie odnotowano przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. Do najczęstszych wykroczeń występujących na ternie Gminy można zaliczyć wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, zakłóceniem spokoju i porządku publicznego, nieprzestrzeganiem przepisów związanych ze zwykłymi środkami przy trzymaniu zwierząt, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej oraz zaśmiecaniem. W ramach pełnionej służby funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzebiechowie zatrzymali lub ustalili miejsce pobytu 20 osób ukrywających się przed organami ścigania, zatrzymali 7 sprawców przestępstw, doprowadzili 31 osób na polecenie Sądu, Prokuratury lub innych uprawnionych organów, przeprowadzili 315 wywiadów lub ustaleń dla uprawnionych organów, wylegitymowali 1436 osób. Za ujawnione wykroczenia nałożyli 313 mandatów, jest to o 11 mandatów więcej niż w roku poprzednim. Funkcjonariusze Policji przeprowadzili 274 interwencji na terenie Gminy Trzebiechów, z czego 232 w miejscach publicznych i 42 interwencji domowych. Przyczynami podejmowania interwencji były nieporozumienia rodzinne, zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zachowania się w miejscach publicznych osób pod wpływem alkoholu. Realizując prowadzenie wspólnych działań uczestniczono w spotkaniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez i uroczystości, dotyczących problematyki przemocy domowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa Gminy i dotyczące bezpieczeństwa nieletnich, przestępczości i demoralizacji. Pani Anna Dunajska zapytała o możliwość zbadania się alkomatem. Pan Komorowski odpowiedział, że istnieje taka opcja i jest ona nieodpłatna.
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
Głos w sprawie przedstawienia uchwały zabrał Daniel Seredyński. Powiedział on, że projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi obejmuje zagadnienia określone w ustawie. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii i dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Pan Daniel Wiktorowicz zapytał, ile razy była podejmowana interwencja weterynaryjna. Daniel Seredyński odpowiedział, że raz.
Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXII/148/2017.
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwałę przedstawił Pan Zenon Rychły, Sekretarz Gminy. Lubuski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt uchwały nr XXI/143/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie, pomimo braku zgody Związków zawodowych.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie, a następnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. Nadano mu Nr XXII/149/2017.
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy. W związku z wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej należy określić zasady rekrutacji. Ustawa nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych w przypadku przyjęć na wolne miejsca spoza obwodu Gminy Trzebiechów.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXII/150/2017.
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
Pani Skarbnik Gminy przedłożyła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany w projekcie uchwały Rady Gminy w Trzebiechowie w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Autopoprawka dotyczy zmiany w zakresie dochodów ogółem, dochodów majątkowych i dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, wydatków ogółem, wydatków majątkowych oraz wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań. Radny Rafał Ćwiertniewicz powiedział, że nie ma konieczności zwoływania Komisji ponieważ wszystko jest zrozumiałe.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXII/151/2017.
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Skarbnik Gminy, Ewa Kulik przedłożyła autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na 2017 r. W związku z dokonaniem nowych zapisów w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów oraz wydatków w związku z otrzymaniem grantu w ramach realizacji Projektu: Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Zmianie ulega kwota dochodów bieżących i majątkowych oraz kwota wydatków. Za przyjęciem autopoprawki opowiedzieli się wszyscy radni i została ona przyjęta 14 głosami „za”.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie, a następnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. Nadano mu Nr XXII/152/2017.
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Maciej Dach. Przedmiotowa działka nie będzie zagospodarowana przez Gminę Trzebiechów, dlatego przygotowano dokumenty do zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu nieograniczonego lub rokowań. Wójt Gminy wyszła z propozycją sprzedaży działek za 50 % wartości przy spełnieniu warunku zameldowania na pobyt stały.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. Nadano mu Nr XXII/153/2017.
 
Ad. 17 Wnioski i interpelacje radnych.
Głos zabrała Pani Marta Plawgo, która zaproponowała zmianę kwoty stypendiów dla zdolnych uczniów, ponieważ kwota w budżecie została zwiększona a regulamin nie był zmieniany.
 
Ad. 18 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
Pani Wójt odpowiedziała, że regulamin będzie zmieniany. Nie będą brane pod uwagę tylko wyniki w nauczaniu, ale całokształt pracy związanej z życiem w Gminie, swojej wsi.
 
Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania.
Brak wolnych wniosków i zapytań.
 
Ad. 20 Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z XXII Sesji Rady Gminy, który został przyjęty 14 głosami „za” po wprowadzeniu uwag przez radnych.
 
Ad. 21 Sprawy różne.
Radna Pani Helena Banachowicz zgłosiła prośbę wyczyszczenia zarośniętego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego w Ostrzycach. Pani Wójt odpowiedziała, że zbiornik zostanie wyczyszczony.
Radny Ćwiertniewicz powiedział, że KRUS odniósł się negatywnie do odpowiedzi w sprawie dofinansowania OSP w Głuchowie i zapytał czy będziemy jeszcze raz pisali wniosek. Pani Wójt odpowiedziała, że na pewno wniosek będzie jeszcze raz składany.
Radny Daniel Wiktorowicz wyszedł z prośbą o wyłożenie destruktu na drogę w Radowicach.
Pani Wójt powiedziała, że pozyskany destrukt w pierwszej kolejności będzie wyłożony na drogę w Borku.
Przewodniczący Rady Młodzieżowej Miłosz Rowiński poprosił Panią Wójt o zakupienie grzejników na salę w szkole oraz wyszedł z propozycją zorganizowania w Urzędzie Gminy dni otwartych, aby młodzież mogła zapoznać się z pracą Urzędu.
Sołtys wsi Trzebiechów, Stanisław Głowacki zwrócił uwagę na gałęzie , które opadają na ulicę koło Domu Pomocy Społecznej oraz na lampy, które wcześnie się zapalają a późno gaszą. Sołtys zapytał o fabrykę, która powstanie w Trzebiechowie i fakt, czy nie będzie uciążliwych zapachów. Pani Wójt odpowiedziała, że w sprawie wycięcia gałęzi wystosowane zostało pismo natomiast budowa nowego zakładu produkcyjnego nie będzie powodowała nieprzyjemnych zapachów.
Sołtys wsi Gębice, Zenon Małowski powiedział o małej ilości miejsc parkingowych obok Ośrodka Zdrowia w Trzebiechowie. Pani Wójt odpowiedziała, że miejsca parkingowe będą obok Urzędu Gminy za Pomnikiem.
Pani Anna Dunajska zapytała o korekty za wodę za rok 2016. Prezes ZGK, Pan Marcin Urbaniak odpowiedział, że w okresie przejściowym wiele osób miało nadpłaty lub niedopłaty ponieważ Zakład Gospodarki nie doszacował kwoty i nie było pracownika, który odczytywałby wodomierze oraz wielu mieszkańców na czas nie podawało stanu licznika.
Pani Sołtys Wioletta Zielińska wniosła prośbę o załatanie dziur na drodze w miejscowości Mieszkowo.
 
Ad. 22 Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 12:25 zamknęła XXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Kramska Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kramska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 16:03:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 16:03:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 12:57:04
Artykuł był wyświetlony: 310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu