ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 16:15:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.4.2017 z dnia 17 września 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
budowy obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3, obręb Trzebiechów, gmina Trzebiechów.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 16:15:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 16:15:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 16:15:38
Artykuł był wyświetlony: 4202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 15:11:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017, póz. 788 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. 29.08.2018 - 28.10.2018 r. projektu planu pn:
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r., obręb nr. 8 - Swarzynice, dz nr. 4/4, 8/4,10/4
Zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznać się z projektem planu w godzinach pracy w budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2, pokój nr 6.
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać na piśmie zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Zielonogórski.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 15:11:34
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 15:11:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 15:11:39
Artykuł był wyświetlony: 4648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 10:22:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pani Moniki Mańkowskiej-Woźniak -Pełnomocnika firmy P4 sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr J16/3 w m. Trzebiechów.
informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, pok. nr 6, w godzinach urzędowania.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 10:22:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 10:22:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 10:22:21
Artykuł był wyświetlony: 4763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 14:12:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I został uchwalony uchwałą nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.
Jednocześnie informuję, że dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 14:12:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 14:12:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 14:12:56
Artykuł był wyświetlony: 4115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przyjęciu II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 14:12:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
II Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów została uchwalona uchwałą nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia
4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 14:12:06
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 14:12:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 14:12:11
Artykuł był wyświetlony: 4016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 14:10:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
         Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), informuję że na wniosek PROINSTAL PPUH z siedzibą ul. Poznańska 9, 65-137 Zielona Góra, który został złożony w dniu 30.07.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia umożliwiająca zasilanie sąsiadujących działek przeznaczonych pod budownictwo w obrębach Radowice, Trzebiechów, Swarzynice, Mieszkowo.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 16 sierpnia 2018 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 14:10:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 14:10:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 14:10:09
Artykuł był wyświetlony: 3893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-02 10:38:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.4.2018 z dnia l sierpnia 2018 r. dla inwestycji dotyczącej:
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy dziatek w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej, działki nr 95/4 i 95/3, gm. Trzebiechów.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 10:38:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 10:38:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 10:38:07
Artykuł był wyświetlony: 4128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 08:17:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) wykazuje do zbycia:
1. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 178/4 położoną we wsi Borek, obręb Borek, KW – ZG2S/00017751/7,
2. powierzchnia nieruchomości: 0,2929 ha,
3. opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana,
4. przeznaczenie: wg. SUiKZP: R- tereny rolnicze – uprawy polowe
5. termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6. cena nieruchomości: 8 100,00 zł w tym 
cena oszacowania netto: 7 500,00
koszty pośrednie 600,00
podatek VAT : zwolnione
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania : nie dotyczy,
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
9. terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy,
10. zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem: 3 września 2018 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 08:17:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 08:22:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 08:22:27
Artykuł był wyświetlony: 3920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-12 13:59:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.) w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.) informuję, że w dniu 10 lipca 2018 r., na wniosek firmy P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, który wpłynął w dniu 03.07.2018r., zostało wydane Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego w dniu 28 lipca 2017r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej ZGO3073 na działce nr 116/3 w m. Trzebiechów.
Z treścią Postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Sflaszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 13:59:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 14:00:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 14:02:06
Artykuł był wyświetlony: 3986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 13:30:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 ze zm.), informuję że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parkowa l C, 66-132 Trzebiechów, który został złożony w dniu 11.06.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej, działki nr 95/4 i 95/3, gm. Trzebiechów.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 13 czerwca 2018 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sułechowska 2, pokój 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Stępień Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabella Staszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 13:30:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Stempniewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 13:30:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Stempniewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 13:30:46
Artykuł był wyświetlony: 4080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu